L’aliança impulsarà la col·laboració entre grups de recerca de les dues institucions

Juan Martin Caballero, director de la PRBB-PCB Animal Facility Alliance

Entrevista a El·lipse, la revista mensual del PRBB

PDF: https://recercaambanimals.files.wordpress.com/2017/01/el_lipse_num_85-entrevista-juan-martc3adn-caballero.pdf

jmcaballero

El desembre de 2014 es va signar el conveni de l’aliança dels estabularis del PRBB i del PCB, els dos més grans de Catalunya. La fusió representa que entre les dues instal·lacions hi ha un total de 7.000 m2 (amb possibilitat d’ampliar 2.000 més), 60 treballadors i 600 usuaris. Promoguda per la Generalitat, l’aliança ha rebut una subvenció SUMA de 185.000 euros per tal d’arribar a bon port. Juan Martín Caballero, director d’aquesta aliança, el qual reparteix el seu temps entre els dos estabularis, ens explica més sobre el procés.

Per què aquesta fusió?

L’objectiu és doble: d’una banda, harmonitzar la gestió de l’ús dels animals d’experimentació perquè tots seguim els mateixos criteris internacionals de benestar animal i qualitat de la recerca, i de l’altra, optimitzar recursos a tots els nivells: d’instal·lacions, d’equipaments, de personal, etc. Un altre efecte molt positiu de l’aliança serà l’impuls a la col·laboració entre diferents grups de recerca de les dues institucions, gràcies al fet de compartir models animals, tècniques i equipaments, a més de l’intercanvi d’experiències i projectes.

Quins reptes us heu trobat?

Fa quatre mesos i mig que faig de director dels dos estabularis i sembla que faci tota la vida! Està sent molt intens, però esperem que d’aquí a dos anys tot el més urgent estigui reorganitzat. Tenir dos NIF i ser dues institucions tan diferents és difícil, però en quant tinguem un únic NIF podrem utilitzar un sol comitè ètic i un sistema de gestió comú, així com harmonitzar les tarifes i els serveis. De fet, això ja està en marxa: acaba d’incorporar-s’hi la gerent de l’aliança i la gestió de la plataforma informàtica del PRBB, que fa vuit anys que funciona, s’està establint ara al PCB.

A part del servei, oferiu formació; ens ho expliques?

Els investigadors que fan servir animals estan obligats a una formació específica exigida des d’Europa i a una altra exigida des de la Generalitat, i molts científics estrangers no les tenien. Fins ara només es podia fer un curs a la UB o la UAB, presencial, durant dues setmanes, que només es fa un cop a l’any i que costa 900 euros. Des de fa dos anys al PRBB oferim el curs de categoria B, dirigit a experimentadors, i des d’aquest març també el de categoria C, que et permet demanar i dissenyar projectes. Oferim tres convocatòries l’any, amb grups molt reduïts, amb el contingut online i les pràctiques al PRBB, en anglès i a meitat de preu. El curs és obert als investigadors del PRBB i del PCB. I els qui han fet el curs de categoria B poden obtenir el C fent només uns mòduls extres.

Per què és important la recerca amb animals d’experimentació?

A pesar dels grans avenços en tècniques alternatives com les prediccions informàtiques, avui en dia encara és imprescindible tenir un ésser viu complet, sistemes i òrgans que interaccionin entre ells, per entendre els mecanismes moleculars de les malalties i per trobar teràpies adequades. Òbviament, cal regular-ho a nivell ètic i refinar-ho a nivell científic, per tal d’obtenir millors resultats amb menys animals.

Per què molts assajos amb animals no són extrapolables als humans?

El problema, segons el meu parer, és que els estudis estaven mal dissenyats, perquè no s’han tingut en compte les característiques fisiològiques dels animals. Per exemple, els rosegadors tenen activitat nocturna, però quan se’ls tracta es sol fer de dia, que és una part del bioritme contrària a la que es farà servir després en humans! Per això cada vegada es fan servir més habitacions amb cicle invertit —amb llums especials que ells no veuen però nosaltres sí—, de manera que podem entrar quan estan actius, durant la seva “nit”.

 

“The alliance will foster collaboration between groups at the two institutions”

In December 2014, the agreement for the alliance between the PCB and PRBB animal facilities, the two largest in Catalonia, was signed. The fusion involves a total area of 7,000 m2 between the two sites (with the possibility of expanding into 2000 m2 more), 60 employees and 600 users. Promoted by the Catalan Government, the alliance has received a SUMA grant of 185,000 euros to be developed. Juan Martín Caballero, the alliance director, divides his time between the two animal facilities and tells us about the process.

Why this fusion?

The objective is twofold: firstly to harmonise the management of experimental animal use so that everyone follows the same international standards of animal welfare and quality of research. And secondly, to optimise resources at all levels, facilities, equipment, personnel, and so on. Also, the alliance will boost collaboration between the research groups from the two institutions thanks to the sharing of animal models, techniques and equipment, as well as the exchange of experiences and projects.

What were the challenges?

I’ve been working as director for both animal facilities for four and a half months and yet it seems a lifetime! It is very intense, but we hope that in two years’ time the most urgent aspects will have been reorganised. Being two such different institutes with two tax codes is difficult, but as soon as we have a unique ID we will be able to have a single ethics committee and one management system, as well as harmonise rates and services. In fact this is already happening: an alliance manager has recently been appointed and the PRBB IT management system, which has been running for 8 years, is now being introduced into the PCB.

In addition to the service, you offer training – could you tell us about it?

Researchers who use animals are obliged to do the specific training required both by Europe and the Generalitat, and many foreign scientists haven’t done this. Up to now there was only one course at the UB or the UAB, on-site, for two weeks; it cost 900 euros and was run once a year. As of two years ago the PRBB has been offering the B category course, geared towards experimental scientists, and in March they started the C Category course which allows researchers to design and lead projects. We offer three editions a year, with very small groups, online content and practicals at the PRBB; it’s in English and half the price. The course is open to researchers from the PCB and PRBB. And those who have done the B category course can get the C category by simply doing a few extra modules.

Why is animal research important?

Despite great advances in alternative techniques such computational prediction, today it is still essential to have a complete living organism, systems and organs that interact with one other, to understand the molecular mechanisms of disease and find appropriate therapies. Obviously this must be regulated ethically and refined at the scientific level, in order to produce better results with fewer animals.

Why are some animal experiments not extrapolated to humans?

The problem, in my opinion, is that many studies are poorly designed, because they don’t take into account the physiological characteristics of the animals. For example, rodents are nocturnal animals, but they are usually treated during the day, which is biorhythmically opposite to normal human treatment! For this reason, reverse cycle rooms are being used increasingly, with special lights that animals do not see but we do, so we can treat them when they are active, during their ‘night’.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s